App Download

เราเชื่อว่า “ความคิดสร้างการเปลี่ยนแปลง” งานที่เราทำคือ งานพัฒนาความคิดคน พัฒนาองค์กร ทำ..
เราเชื่อว่า “ความคิดสร้างการเปลี่ยนแปลง” งานที่เราทำคือ งานพัฒนาความคิดคน พัฒนาองค์กร ทำให้คนที่พบเราได้ก้าวหน้าทั้งภายในตัว ความคิด ความภาคภูมิใจ ส่งสู่ผลภายนอก ครอบครัว การงานและสังคม เกิดคำถามขึ้นกับตัว “เราจะส่งผ่านความเชื่อและงานของเราให้ผู้คนได้อย่างไร” Favpo จึงเกิดขึ้นมาจากความเชื่อและการทำงานของเรา ที่เพิ่มขึ้นคือความหวังให้ผู้คนได้ฝึกฝนความคิด ทบทวนตัวเอง ทำให้ดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น ให้ผลงานที่ดีขึ้นและสร้างสังคมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ จากประสบการณ์ทำงานเราพบว่าองค์กรพบปัญหาของการพัฒนาคนเหมือน ๆ กัน คือ - High Cost ในการพัฒนาและประเมินคนทำงาน - Doubt พัฒนาคนไปแล้วได้อะไร และจะรู้ได้อย่างไรว่าคนดีขึ้น ไม่มี evidence base ที่เก็บข้อมูลความก้าวหน้ารายบุคคล - Generalize มองคนแบบเหมารวม จึงทำพัฒนาแบบ one for all Favpo จึงถูกออกแบบให้แก้ปัญหา โดยมี 3 Functions Day Quest: Personal Development เมื่อคุณได้อ่านคำถาม กระบวนการคิดจะถูกฝึกฝน ด้วยศาสตร์แห่งการ Coach และการฝึกฝนพฤติกรรม จากการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้ Favpo พบว่า คำถามทำให้เกิดการฉุกคิด ตรึกตรอง ทบทวนตัวเอง สนับสนุนการทำงานและการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - Favpo จะส่ง Coaching Question ให้คุณทุกวัน - Favpo จะนำคำตอบนั้นมาวิเคราะห์ให้คุณได้มองเห็นความเป็นตัวคุณ หรือ Personal Insight - Day Quest Report สรุปเป็น Personal Report ในทุกเดือน Buddy Growth together : Pair Development การมี Buddy เสมือนการมีเพื่อนร่วมทาง จะเกิดความรู้สึกอุ่นใจ สนับสนุนระหว่างการเดินทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ รวมถึงคำปรึกษา วิธีการไปถึงเป้าหมายร่วมกัน ให้การเดินทางสู่เป้าหมายมีความสนุกมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน - Favpo ใช้กระบวนการพัฒนาแบบ Buddy หรือ 1:1 Supporter - Favpo ให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายและกำหนดคุณลักษณะของเพื่อนที่คุณต้องการ - คุณสามารถค้นหาคุณลักษณะ Buddy ที่คุณต้องการ เลือก หรือ เชิญ เข้ามาเป็น Buddy - Favpo มีระบบกระตุ้นการเดินทางด้วย Coaching Dialogue - คุณจะได้เห็นการบันทึกการเดินทางสู่เป้าหมาย ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จ/ล้มเหลว ที่เกิดขึ้น Evaluation : Performance Management ประสบการณ์ของการประเมินผลชั้นยอดเกิดจากความเข้าใจและปรารถนาดีต่อผู้ถูกประเมินเพื่อการพัฒนาในระดับที่ดียิ่งขึ้นไป ระบบประเมินผลแบบ 360 องศา บนพฤติกรรมแห่งอนาคต ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมอันพึงปรารถนา เป็นสิ่งที่คุณออกแบบเองได้ - Favpo ออกแบบให้ผู้ดูแลการประเมินสามารถออกแบบการประเมินได้โดยง่าย - Favpo ให้คุณคัดเลือกตัวชี้วัดในลักษณะการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับองค์กร - Favpo ให้คุณจัดการประเมินได้ทั้งในรูปแบบกลุ่ม แบบเดี่ยว ตั้งแต่ 1 – 360 องศา - Favpo แสดงผลการประเมินแบบ Real time “People Analytic Platform where Thinking can be Train with Virtual Brain” แพลทฟอร์มพัฒนาศักยภาพการคิดของคนในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้งานได้ฟรี เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าไปยังอนาคต
Many tools available like Filter, Brightness, Saturation, Contrast, Effects, Blur, Resize, Rotate, Stickers, Frames, Tone Curve, Splash color and Cool Text Fonts You can easily share your edited pics on Facebook & Twitter, just log in..
Many tools available like Filter, Brightness, Saturation, Contrast, Effects, Blur, Resize, Rotate, Stickers, Frames, Tone Curve, Splash color and Cool Text Fonts You can easily share your edited pics on Facebook & Twitter, just log in into both accounts in your device’s General Settings. Easy to add stickers to the bottom toolbar, Many fonts available for Text Tool, Includes Photo Editing Tools like Filters, Effects, Adjustment, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Blur & Focus, Rotate, Crop, Resize, ToneCurve, Text (different Fonts available) and Stickers, Frames (easy to add more) ! Capture images from your camera or your album. Zoom in and out the picture you are editing Social Sharing: Facebook, Twitter, Mail etc. Print, Email or Save Images to your own Library.
Camera and Photo Editor
Includes Photo Editing Tools like Filters, Effects, Adjustment, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Blur & Focus, Rotate, Crop, Resize, ToneCurve, Text (different Fonts available) and Stickers (easy to add more) ! Capture images from your camera or your album. Zoom in and out the picture you are editing Social Sharing: Facebook, Twitter, Mail etc… Print, Email or Save Images to your own Library. - Take pictures with camera - Use pictures in album - Amaro Filter - Aqua - Doublecross Filter - Greenpurple Filter - Rise Filter - Vintage Filter - Pixellate Filter - Sepia Filter - PolarPixellate Filter - Crosshatch Filter - ImageSketch Filter - ImageToon Filter - SmoothToon Filter - Emboss Filter - Posterize Filter - Swirl Filter - BulgeDistortion Filter - Grayscale Filter - Red Filter - Green Filter - Blue Filter - Save modificated image - Share image on facebook - Share image on twitter - Print/mailto/Send message
Candy Funny Match is sweet candy game, free funny match three puzzle adventure and addictive candy splash puzzle game play. This world of candy match land. Puzzle adventure game. Objectives differ in over 100 levels. The..
Candy Funny Match is sweet candy game, free funny match three puzzle adventure and addictive candy splash puzzle game play. This world of candy match land. Puzzle adventure game. Objectives differ in over 100 levels. The amazingly delicious puzzle adventure game. Simple and fun to play but a challenge to master. Match three or more same candy to make them boomFree on App Store !! Game Feature - Easy and fun to play - Puzzle adventure saga game - Easy and fun to play - Beautiful graphic in game - Fantastic candy match experience. - Over 100 interesting levels - Play high score in game center - Free and easy to play
Photo Editor Beauty is a powerful photo editor with many amazing effects! A very photo,image,picture,camera,ecomprehensive photo editor and pretty much everything you could ever want to do on your phone! There are so many effects, stickers..
Photo Editor Beauty is a powerful photo editor with many amazing effects! A very photo,image,picture,camera,ecomprehensive photo editor and pretty much everything you could ever want to do on your phone! There are so many effects, stickers and features to apply to your photos! Photo Editor will give you the look you want in seconds.Photo Editor is a fun and powerful photo. even if you’ve never edited a photo before. Free App Store!! - Fun stickers - Color balance - Crop, rotate, and straighten your photo - Adjust brightness, contrast, color temperature, and saturation - Sharpen and blur - Color temperature - Color Splash - Focus (Tilt Shift) - Draw and add text - Create your own memes - Share to social network - Take pictures with camera - Use pictures in album - Amaro Filter - Doublecross Filter - Greenpurple Filter - Rise Filter - Vintage Filter - Pixellate Filter - Sepia Filter - Polar Pixellate Filter - Crosshatch Filter - Image Sketch Filter - Image Toon Filter - Smooth Toon Filter
Select image from camera/gallery. Get more than 50 attractive stickers in application. Select stickers to put on your images. Zoom in/Zoom out, rotate left/right with 2 fingers to adjust stickers. Apply text and color on your..
Select image from camera/gallery. Get more than 50 attractive stickers in application. Select stickers to put on your images. Zoom in/Zoom out, rotate left/right with 2 fingers to adjust stickers. Apply text and color on your photo to make them attractive. Apply filters to make your photos adorable. Rate application feature that will helps you to get good ratings on App Store. Share images with any social app. - Take pictures with camera - Use pictures in album - Amaro Filter - Doublecross Filter - Greenpurple Filter - Rise Filter - Vintage Filter - Pixellate Filter - Sepia Filter - PolarPixellate Filter - Crosshatch Filter - ImageSketch Filter - ImageToon Filter - SmoothToon Filter - Emboss Filter - Posterize Filter - Swirl Filter - BulgeDistortion Filter - Grayscale Filter - Red Filter - Green Filter - Blue Filter - Save modificated image - Share image on facebook - Share image on twitter - Print/mailto/Send message
Unblock Box is free classic puzzle game. The goal is to get the green block out of the board by sliding the other blocks out of the way. You and Me can Unblock select difficulties and..
Unblock Box is free classic puzzle game. The goal is to get the green block out of the board by sliding the other blocks out of the way. You and Me can Unblock select difficulties and levels to play. Enjoy puzzle games for free on App Store ! You unlock block.
Space War is the space arcade war battle game. In the space, shooting aliens enemy and gaining points on the adventure. Fly space galaxies and destroy enemy. Simple control and fast-paced top-down perspective shoot enemy action..
Space War is the space arcade war battle game. In the space, shooting aliens enemy and gaining points on the adventure. Fly space galaxies and destroy enemy. Simple control and fast-paced top-down perspective shoot enemy action game.
Jigsaw Animal Puzzle Farm Epic is a jigsaw game. Jigsaw Animal Puzzles for all ages. This game picture cute animals in the farm. Jigsaw puzzle solving experience for puzzle lovers of kid. More than beautiful, high-definition..
Jigsaw Animal Puzzle Farm Epic is a jigsaw game. Jigsaw Animal Puzzles for all ages. This game picture cute animals in the farm. Jigsaw puzzle solving experience for puzzle lovers of kid. More than beautiful, high-definition jigsaw puzzles, Colorful themed pictures animal in farm and Learning play object amazing circle square triangle. Free on App Store, Fun and Enjoy !!
Kid Number and Math, Dog Kid game is Educational games about learn math. children can choose levels Easy additions or subtractions. Improve children's skills in memory and enjoy the game. Kids can learning numbers and basic..
Kid Number and Math, Dog Kid game is Educational games about learn math. children can choose levels Easy additions or subtractions. Improve children's skills in memory and enjoy the game. Kids can learning numbers and basic math skills. Feature - Add - Subtract - Funny Game - Number and Math - Simple School Learning Perhaps you are planning an IQ test, or just like to play chess, checkers or ferret Math Challenge and Brain exercise is to train the mind and good educational game that helps develop. also in this direction This is a great game for kids and adultsmathematics at all ages will help exercise your brain and IQ. Your child will have no problem with the multiplication tables. In addition, each game is a kind of fitness level of concentration. Would is easy game for preschool and basic math skills that make learning fun. Kids Game Numbers and Mathand teach their children how to count and basic concepts of addition, subtraction, and more. The game is funny. We specialize in educational games with the fun built into them...
Car Parking Funny is simulation game parking. Simulation controls has been prepared as a tool. There are different camera angles of each section.Car Parking is car simulator game. This game simulates various parking skill.In this game,..
Car Parking Funny is simulation game parking. Simulation controls has been prepared as a tool. There are different camera angles of each section.Car Parking is car simulator game. This game simulates various parking skill.In this game, you can get an overall view of the car is position in a Each section in different time zones, except that the park continuously played game is not going forward.And you can also shift to the inside of the car. Control your car with an steering wheel, acceleration and brake pedals.Shift the gear to forward or backward as you need.Car Parking Game is an amazing car parking simulator game that requires highest precision! The parking situation in Car Parking Game will require you to show top skills in steering, acceleration, and obstacle avoidance to get those vehicles parked in parking places. As the parking lot driver,you will drive the awesome cars around corners, obstacles, and parking lot borders with speed and accuracy.The moment you hit chapter starts again automatically.Car hit the replay button flashes continuously even if you do not have to.One of the..