App Download

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ค..
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื้อหา เนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ดังนี้ 1ชื่อของอวัยวะภายในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 2ตำแหน่งของอวัยวะภายในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 3หน้าที่และความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 4การจำแนกอวัยวะในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ ความสำคัญของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ได้ 2ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ตามปกติ Feature Application เรื่อง Franken Factory มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย สนุกกับเกมใส่อวัยวะในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้แฟรงเก้น เพื่อเรียนรู้ตำแหน่งของอวัยวะ ให้เด็กๆ รู้จักหน้าตาของอวัยวะในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะต่างๆ ควบคู่ไปกับการเล่นเกมสุดสนุก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก และฉากที่มีสีสันสวยงาม เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ค..
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื้อหา เนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนประเทศในประชาคมอาเซียน ดังนี้ 1. ธงชาติอาเซียน 2. คำทักทายอาเซียน 3. สัตว์ประจำชาติอาเซียน 4. ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 5. สกุลเงินประจำชาติอาเซียน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ ความรู้พื้นฐานของประเทศในประชาคมอาเซียน Feature Application เรื่อง T&C ตะลุยอาเซียน มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รู้จักและใช้คำทักทายของประเทศในอาเซียนได้ ใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้เอกลักษณ์ประจำชาติของประเทศในประชาคมอาเซียน ให้เด็กๆ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยแบบฝึกหัดและเกมการเรียนรู้ สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
คำอธิบาย Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการ..
คำอธิบาย Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวชี้วัด - ค 1.1 ป.5/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง - ค 1.1 ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง - ค 1.2 ป.6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้ - ค 1.3 ป.6/1 บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ ของจำนวนนับ และนำไปใช้ได้ - ค 1.4 ป.6/2 หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ เนื้อหา เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย 1. เศษส่วน 2. ทศนิยม 3. หาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ 4. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม 5. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ Feature Application เรื่อง Haunted House มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เด็กๆ ฝึกฝนการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มผ่านการเล่นเกม รู้จักการเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนจำนวนนับได้ สนุกสนานกับการเล่นเกมผ่านตัวละครผีจากประเทศต่างๆ ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก เหมาะสำหรับเด็ก เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Application จริงใจกับแสนดี ตอน Present Continuous Tense ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิ..
Application จริงใจกับแสนดี ตอน Present Continuous Tense ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง และเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้ เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนเล่นของทุกคนนะ คำอธิบาย Application สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ Present Continuous ในประโยคภาษาอังกฤษ ข้อมูลบทเรียน สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัด ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทความ นิทานง่ายๆ และเล่าเรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว Feature มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้หลักการใช้ Present Continuous Tense ฝึกฝนการใช้Present Continuous Tense ในรูปประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ ผ่านแบบฝึกทักษะ และเกม ให้เสียงประโยคภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาโดยอ้..
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาโดยอ้างอิงเนื้อหาของข้อสอบ New TOEIC เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจำนวน 10 บทเรียน แต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยส่วนหลักๆ ได้แก่ คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์และโครงสร้าง บทสนทนา บทความประกาศประเภทต่างๆ ทั้งสั้นและยาว รวมทั้งมีการสอดแทรกส่วนย่อยๆ ของเทคนิคการเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน ของผู้เรียน)
Application ABC คำอธิบาย Application สื่อการเรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับ..
Application ABC คำอธิบาย Application สื่อการเรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมวัย ข้อมูลบทเรียน สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัด ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน Feature เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีวิธีการใช้งานง่ายๆ เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ฝึกออกเสียงพยัญชนะ 26 ตัว ในภาษาอังกฤษ การเขียนจะทำให้เด็กได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
Application Let’s Paint คำอธิบาย Application เสริมสร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เด..
Application Let’s Paint คำอธิบาย Application เสริมสร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ ด้วยการระบายสี ข้อมูลบทเรียน สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวชี้วัด ป.1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง Feature มีภาพการ์ตูนน่ารักๆ ให้เลือกมากมาย ให้เด็กๆ ฝึกระบายสีตามจินตนาการ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีวิธีการใช้งานง่ายๆ เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ