INFORMATION

Updated:
Version:
2.0.0
Size:
78.3 MB
Category:
Education
Required:
iPad
Rating:
Publish:
2023-11-16
Price:
$59.9
Developer:

FonoMix2 App SCREENSHOT

【图】FonoMix2(截图1)【图】FonoMix2(截图2)

FonoMix2 App DESCRIPTION

FonoMix 2 – Lär läsa

Appen FonoMix2 utgår från läsinlärning enligt FonoMix Munmetoden som har stark förankring i aktuell forskning om språkutveckling och läsning och har funnits sedan 2006. Appen tränar på ett enkelt och lättbegripligt sätt språkljuden och bokstäverna o s l a r m (6 ljud). De sex ljuden/munnarna kopplas till sina respektive bokstäver och eleven leds fram till läskunnighet (15 ord). Eleven kommer alltså igång att läsa och får säkerhet i att både göra ord/skriva och läsa.

Målgrupp: Elever i F-klass liksom alla elever oavsett ålder, som är i behov av den första grunden i läsinlärningen (elever i åk 1, spec-, tal-, sva-, sfi-undervisning).

Appen Fonomix 2
– har ett strukturerat och multisensoriskt arbetssätt, där barnet/eleven följer övningarna i ordning från 1 – 12
– omfattar endast 6 ljud (o s l a r m) och 6 bokstäver för att alla ska lyckas automatisera dessa ljud och snabbt knäcka läskoden
– har munnar som visar ljuden och gör ljuden synliga och därmed lättare att uppfatta och minnas
– befäster ljuden i minnet genom namn som talar om hur ljuden görs i munnen, t ex Tandväsaren (s), används parallellt med ljudet
– tränar den viktiga automatiseringen av kopplingen ljud – bokstav
– fungerar fristående men det är stora fördelar om eleven också kan laborera med FonoMixmetodens material för f-klass
– är lämplig för elever med annan språkbakgrund än svenska (Sva – Sfi) som ska börja lära sig läsa på svenska1

FonoMix2 version 2 är nyutvecklad får att bättre passa iPad

Denna version stödjer VPP för skolor.

SIMILAR to FonoMix2 App

Learn Indonesian Alphabet
A B C Indonesian Alphabet for kids – is fun. Free educational games for your toddler! Indonesian Alphabetlisten, read and write to learn Indonesian alphabet. This is an educational app for preschoolers or toddlers to learn Indonesian alphabet from A to Z and numbers from 1-9. Kids learn the alphabet and numbers along with how to read it and how to write. Your kids will enjoy playing with this app and will learn alphabet and numbers with pictures quickly. Features: * Nice alphabet visualized presentation with pronunciation * Multiple words and pictures for alphabet for better co-relation with each letter * Pronunciation of whole alphabet and all words * Learn numbers, addition and subtraction using items * Try the alphabet to draw / write on board * Play with pictures and alphabet * Learn human body parts in Indonesian * Play Memory Game In addition, they will enjoy a fun game that will improve their motor skills and spatial vision. Perfect for preschoolers!
SMIEC
SMIEC app serves as a constant communication channel between SMIEC and its community members by providing up-to date information in realtime about the events and other activities.
ABC Animals Coloring Books is here now to help your kids learn the alphabet in the easiest possible way. Enter this colorful world of letters, take your paint pencil, and start playing this amazing coloring game..
ABC Animals Coloring Books is here now to help your kids learn the alphabet in the easiest possible way. Enter this colorful world of letters, take your paint pencil, and start playing this amazing coloring game for kids. Be creative and make fantastic color combinations. Add some life to your learning activities and make it fun. Download this free educational game for kids and your little ones will learn without being aware of it! Feature: - Children's coloring book - Sharing images with friends - Figure study - Coloring materials, color mixing - Beautiful graphics - When choose a color will tell - Sound Alphabet
Shishu Niketan 43 Public School, Sec 12/A, Panchkula has come up with a new mobile application that seeks to bring the whole school community together, on a single platform. Our mobile application for parents & teachers-..
Shishu Niketan 43 Public School, Sec 12/A, Panchkula has come up with a new mobile application that seeks to bring the whole school community together, on a single platform. Our mobile application for parents & teachers- Shishu Niketan 43 Public School, Sec 12/A, Panchkula App – enhances parent involvement through simplified communication and transactions to make the job of the teacher and school easier. They can now send communication in a paperless manner, and assign homework directly from the board in the claoom. This mobile application benefits the parent to: - Helps them manage child's education better - Updates on school happenings - Online Payment of Fees - Clued in to academics - Easy access to all academic information - Convenient access to school at all times
The best reading experienceChildren's classic story "How Six Traveled Through the World" now available. This is totally new reading experience: illustrated audio books with interactive animation on each page. Classic story in new multimedia form: Little..
The best reading experienceChildren's classic story "How Six Traveled Through the World" now available. This is totally new reading experience: illustrated audio books with interactive animation on each page. Classic story in new multimedia form: Little soldiers met six artist with different ability during the adventures, and they go hand in hand to venture in the world. incredible digitally-redesigned pages with every detail inside. This interactive audio book features: ►Stunning animation effect on each page.Floating flowers, gun in the hands of a sharpshooter and lovely small rabbit and etc. special effects. Make the person at the scene. ► Revolutionary redesigned interactive animations. For example: Dragging the flower gently, the flower will move with your finger’s movement; Click the little rabbit gently, the little rabbit could cover/close its eyes.You can interact almost everything on the screen. ► Professional audio narration. ► Each page has special effects sound ►►►►► Contact us: experience@iBigToy.net Follow us on Twitter:@iBigToy for updates and time-limited promotions.
Öppna en värld av tecken med hjälp av Teckenskatten. På ett lekfullt sätt får barn möjligheten att utforska teckenspråket som är många döva barns modersmål. Teckenskatten är också till för barn som vill lära sig tecken..
Öppna en värld av tecken med hjälp av Teckenskatten. På ett lekfullt sätt får barn möjligheten att utforska teckenspråket som är många döva barns modersmål. Teckenskatten är också till för barn som vill lära sig tecken som stöd, TSS eller TAKK. Appen är till för förskolebarn som är döva, hörande eller har hörselnedsättning. Det går att spela på egen hand eller tillsammans med andra barn och vuxna, exempelvis pedagoger och föräldrar. Appen passar barn från cirka tre år och uppåt. Barnet behöver inte vara läskunnigt eftersom appen är baserad på bilder. Appen är till för de som vill lära sig svenskt teckenspråk - tecken som stöd (TSS) - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) - andra metoder med teckenstöd Till exempel - barn med dövhet - barn med hörselnedsättning - hörande barn - föräldrar - pedagoger och specialpedagoger - Så funkar appen - Teckenskatten består av två delar. I biblioteket finns filmer med barn som tecknar och i ett spel får du använda det du lärt dig genom att para ihop ett tecken med rätt bild. Växla mellan biblioteket..
Welcome to the First Free Will Baptist Church of Hayesville app! Check out all of our content and share it with friends via Facebook, Twitter, or email. For more information about First Free Will Baptist Church,..
Welcome to the First Free Will Baptist Church of Hayesville app! Check out all of our content and share it with friends via Facebook, Twitter, or email. For more information about First Free Will Baptist Church, please visit http://www.hayesvillefreewill.org
This guide was created as a resource for those who want to learn Spanish grammar in a rational, intuitive way that makes sense in Spanish. The explanations are focused on how to make sense of the..
This guide was created as a resource for those who want to learn Spanish grammar in a rational, intuitive way that makes sense in Spanish. The explanations are focused on how to make sense of the grammar not from English but from a Spanish point of view. - Category: + Gender of Nouns. + Cardinal Numbers: 1-10 + Plural Forms of Nouns + Definite and Indefinite Articles + The Verb Form "hay" + Subject Pronouns + Regular Verbs + Adjectives + Cardinal Numbers 11-30 + Ser and Estar + Negation + Questions + Possessive Adjectives + Stem-Changing Verbs + Ir ainfinitive + Months, Seasons and Dates + Pronouns as Objects of Prepositions + Direct Object Pronouns + Preterite & Imperfect + Subjunctive + Relative Pronouns + Using Object Pronouns with Commands + Past Participle + Present Perfect + Past Perfect + Future Perfect + The Conditional Tense
With the Capital International Academy app, students can now browse from these amazing features: - Notices - Chat with consultancy - View Capital International Academy Gallery - View Capital International Academy Profile - Maintain your own..
With the Capital International Academy app, students can now browse from these amazing features: - Notices - Chat with consultancy - View Capital International Academy Gallery - View Capital International Academy Profile - Maintain your own profile - Send files to Capital International Academy - Book appointment with Capital International Academy - Many more…
See through time
Chrono Traveller can be used at the following archeological sites: - The Acropolis - The Agora - Roman Agora - Library of Hadrian - Odeon of Herodotus Atticus - Theatre of Dionysus - Olympieion FEATURES - Use your phone's GPS to place yourself onto a map to accurately show where you are in each archeological site in Athens. - You can also manually place where you are on the map if your GPS is inaccurate. - Use your phone's camera for a sliding before and after shot to directly compare the archeological ruins to what they used to look like. - Tap on important buildings to read a briefdescription of it's history. - Adjust the offset of the compass in degrees in case it isinaccurate. - English and Greek languages available.
FonoMix "Learn to read 2" The app FonoMix "Learn to read 2" ‐ based on literacy learning according to FonoMix Munmetoden, which has strong foundation in current research in language development and reading and has shown..
FonoMix "Learn to read 2" The app FonoMix "Learn to read 2" ‐ based on literacy learning according to FonoMix Munmetoden, which has strong foundation in current research in language development and reading and has shown very positive results in scientific studies. The method was first published in 2006. The app teaches the student in a simple and easily comprehensible way with six speech‐sounds and their letters (o s l a r m). The six sounds/mouths link to their letters and the student make/"write" and read 15 words. Audience: 6‐year‐olds in preschool or at home, and all students, regardless of age, who are in need of a sure way to start to read and write (i.e. special– and adult education). The app FonoMix "Learn to read 2": • is entertaining and fun thanks to the many senses activated • hasa structured, multi‐sensory approach • includes 6 speech‐sounds (o s l a r m) and 6 letters, which means that everyone can succeed to get started reading • has mouths that show the sounds and make sounds visible and therefore easier..
FonoMix "Learn to read 1" ‐ the first start for learning to read The app FonoMix "Learn to read 1" ‐ based on literacy learning according to FonoMix Munmetoden that has strong foundation in current research..
FonoMix "Learn to read 1" ‐ the first start for learning to read The app FonoMix "Learn to read 1" ‐ based on literacy learning according to FonoMix Munmetoden that has strong foundation in current research in language development and reading and has shown very positive results in scientific studies. The method was first published in 2006. The app teaches the student in a simple and understandable way to use the speech sounds/mouths o s l a r m (six sounds). The app shows that words are made up of "blocks" /sounds and gives the child a way both to make words ("write") and to "read" words ‐ using the six sounds/mouths (a total of 15 words). Audience: Age 4‐5 in preschool or at home, and also students of all ages who need sound training and the very first foundation in learning to read (special‐ and also adult education). The app FonoMix "Learn to read 1": • is entertaining and fun thanks to the many senses that are activated • have a structured, multi‐sensory approach • has only 6 sounds..
NOTE: This version of FonoMix 1 is intended for schools looking to purchase the application. VPP FonoMix 1 was designed for organizations looking to avail the app for their teachers and students. Unlike the 'original' version,..
NOTE: This version of FonoMix 1 is intended for schools looking to purchase the application. VPP FonoMix 1 was designed for organizations looking to avail the app for their teachers and students. Unlike the 'original' version, VPP FonoMix 1 has no in-app purchases and includes a one-year access to the lessons and games. If you are an individual looking to buy and download the application, please search the App Store for the original FonoMix 1 app. FonoMix "Learn to read 1" ‐ the first start for learning to read The app FonoMix "Learn to read 1" ‐ based on literacy learning according to FonoMix Munmetoden that has strong foundation in current research in language development and reading and has shown very positive results in scientific studies. The method was first published in 2006. The app teaches the student in a simple and understandable way to use the speech sounds/mouths o s l a r m (six sounds). The app shows that words are made up of "blocks" /sounds and gives the child a way both to make words ("write") and..
FonoMix 2Lär läsa Appen FonoMix2 utgår från läsinlärning enligt FonoMix Munmetoden som har stark förankring i aktuell forskning om språkutveckling och läsning och har funnits sedan 2006. Appen tränar på ett enkelt och lättbegripligt sätt språkljuden..
FonoMix 2Lär läsa Appen FonoMix2 utgår från läsinlärning enligt FonoMix Munmetoden som har stark förankring i aktuell forskning om språkutveckling och läsning och har funnits sedan 2006. Appen tränar på ett enkelt och lättbegripligt sätt språkljuden och bokstäverna o s l a r m (6 ljud). De sex ljuden/munnarna kopplas till sina respektive bokstäver och eleven leds fram till läskunnighet (15 ord). Eleven kommer alltså igång att läsa och får säkerhet i att både göra ord/skriva och läsa. Målgrupp: Elever i F-klass liksom alla elever oavsett ålder, som är i behov av den första grunden i läsinlärningen (elever i åk 1, spec-, tal-, sva-, sfi-undervisning). Appen Fonomix 2 - har ett strukturerat och multisensoriskt arbetssätt, där barnet/eleven följer övningarna i ordning från 112 - omfattar endast 6 ljud (o s l a r m) och 6 bokstäver för att alla ska lyckas automatisera dessa ljud och snabbt knäcka läskoden - har munnar som visar ljuden och gör ljuden synliga och därmed lättare att uppfatta och minnas - befäster ljuden i minnet genom namn som talar om hur ljuden görs i..
NOTE: This version of FonoMix 2 is intended for schools looking to purchase the application. VPP FonoMix 2 was designed for organizations looking to avail the app for their teachers and students. Unlike the 'original' version,..
NOTE: This version of FonoMix 2 is intended for schools looking to purchase the application. VPP FonoMix 2 was designed for organizations looking to avail the app for their teachers and students. Unlike the 'original' version, VPP FonoMix 2 has no in-app purchases and includes a one-year access to the lessons and games. If you are an individual looking to buy and download the application, please search the App Store for the original FonoMix 2 app. FonoMix "Learn to read 2" The app FonoMix "Learn to read 2" ‐ based on literacy learning according to FonoMix Munmetoden, which has strong foundation in current research in language development and reading and has shown very positive results in scientific studies. The method was first published in 2006. The app teaches the student in a simple and easily comprehensible way with six speech‐sounds and their letters (o s l a r m). The six sounds/mouths link to their letters and the student make/"write" and read 15 words. Audience: 6‐year‐olds in preschool or at home, and all students, regardless of age, who are in..

FonoMix2 App DOWNLOAD

App StoreOfficial Website